വൃത്തിയാക്കൽ പൂർത്തിയായി

വെള്ളായണി കായൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ പായൽ നീക്കത്തിക്കിന്റെ വവ്വാമൂല ബണ്ടിനു തെക്കുഭാഗത്തേക്കുള്ള വൃത്തിയാക്കൽ പൂർത്തിയായി . ]